OUR WORKS
作品總覽
在許多場合裡,吉祥物人偶總能吸引眾人目光,炒熱現場活動氣氛。甚至,它還能動態的載歌載舞哦!
Rebecca Bonbon 小法鬥

吉祥物 Rebecca Bonbon 小法鬥

吉祥物 Rebecca Bonbon 小法鬥

吉祥物 Rebecca Bonbon 小法鬥

吉祥物 Rebecca Bonbon 小法鬥 人偶製作